Segueix-nos:
93 516 70 44
Pujar
BGHelicopters / CONDICIONES GENERALES

CONDICIONS GENERALS

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I ANUL•LACIÓ

1. PRESENTACIÓ AL VOL: Els passatgers hauran de presentar-se en l’heliport o al punt d’enlairament almenys 15 minuts abans de l’hora de sortida del vol.

2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Abans del vol, els passatgers hauran de presentar el document de reserva i el DNI, passaport o un document identificatiu equivalent en vigor.

3. MENORS D’EDAT: han d’anar acompanyats sempre per un adult qui actuarà com el seu responsable. Els nens menors de 2 anys no se’ls serà permès volar.

4. L’EMBARÀS: Per motius de seguretat, les persones embarassades podran efectuar el vol sota la seva responsabilitat i amb el deure de comunicar-ho a la companyia en el moment de la reserva.

5. LIMITACIONS DE PES: Per motius operatius, hi ha un pes màxim per passatger de 120 kg o mai excedir el pes màxim autoritzat per a cada helicòpter.

6. CONDUCTA PASSATGERS: Si segons el parer del comandant de l’helicòpter o d’algun membre de la tripulació, la conducta d’un passatger pogués posar en perill la integritat de les persones o de l’aeronau, se li denegarà l’accés al vol.

7. A BORD: No es pot fumar, consumir begudes alcohòliques, estupefaents o menjar. ON BOARD: Smoking, consuming alcoholic beverages, Narcotics or eating is not allowed.

8. CANVIS EN RESERVA: Un cop confirmada la reserva, no s’acceptarà cap canvi, excepte per causa de força major, decisió de la companyia o per motius meteorològics. En aquest cas, la companyia oferirà un canvi de data segons disponibilitat i programació.

9. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS: El passatger accepta el compliment d’aquestes condicions generals després d’efectuar la reserva / pagament.

10. CANCEL·LACIÓ DEL VOL: En cas de cancel·lació del vol per motius aliens a l’empresa, aquesta oferirà un canvi de data segons les possibilitats de programació de l’empresa. No es reemborsarà l’import del vol cancel·lat.

1. Aceptació de les condicions

El present document estableix les Condicions Generals d‘ús dels serveis prestats per mitjà de la pàgina web www.bghelicopters.com, en endavant BGHELICOPTERS, reservan’t-se l’empresa el dret de modificar i actualitzar periòdicament les mateixes, sense obligació de comunicació prèvia als seus usuaris.

BGHELICOPTERS és un pàgina web, propietat de Empresas Energéticas Reunidas, S.L. amb NIF B63891881 i arrendada a Energètica Barcelona Personal Quality Experience, S.L., en endavant la Companyia, amb NIF B65536419, agència de viatges amb num. de llicència GCMD-000339.

Les presents condicions d’ús no exclouen la possibilitat de determinar els serveis prestats a través del seu lloc web, per les seves característiques particulars, siguin sotmeses a les seves pròpies condicions específiques d’ús.

Els usuaris que contractin els serveis a través MACH, manifesten ser majors de 18 anys.

2. Objectius

L’objecte del present és regular les condicions en les es realitzaran els serveis contractats, consistents en serveis combinats, helitaxi o qualsevol prestació de servei adhicional necessari per a la prestació dels primers. Sense perjudici de lo previst en les presents Condicions Generals, qualsevol transport realitzat i demés serveis prestats estaran sotmesos a:

 • Les disposicions que figuren en la reserva,
 • Les tarifes aplicables,
 • Les reglamentacions connexes que formen part d’aquest Contracte i que en el seu cas, podran ser consultades a través del correu electrònic, per telèfon o a les oficines de l’empresa,
 • La normativa que resulti aplicable en cada moment.

3. Reserva

La reserva serà vàlida únicament per al servei combinat o helitaxi indicat en el mateix, essent necessari que el vol es correspongui amb el reservat.

Requisits per la reserva: la reserva del servei queda confirmada per indicació expressa de la Companyia. Ja sigui a través d’un correu electrònic o per sms al mòbil.

Canvis en la reserva: els canvis en la reserva no estan permesos un cop confirmada la reserva. Es permetrà el canvi de data del servei contractat sempre i quan el client aboni una quantitat corresponent al 50% de l’import total com a mesura compensatòria de cara la companyia si és amb una antelació inferior a 7 dies respecte al dia de sortida. No es podran realitzar canvis respecte als punts de sortida o destinació. Es podran realitzar canvis en la reserva referents als titulars del servei en el dia de vol en cas que ho autoritzi la Companyia.

Cancel•lació de la reserva: la cancel•lació del vol per part del sol•licitat no suposarà cap devolució ni compensació per part de la Companyia.

Pagament: el preu de la reserva, així com els impostos, tasses, càrrecs de gestió, i qualsevol quantitat relativa a la reserva, deurà ser satisfet íntegrament en el moment de confirmar la reserva. En cas de no verificar-ne el pagament, s’entendrà que no s’ha celebrat el contracte i les presents condicions no seran d’aplicació.

4. Tarifes

General: el preu general de la reserva és aplicable únicament al descrit en el moment de la reserva. El preu de la reserva inclou el servei del transport terrestre, exceptuant els cassos en que la Companyia ho indiqui expressament. El preu de la reserva serà el que en cada moment fixi la companyia.

Impostos i taxes: La companyia sumarà en el preu final de la reserva els impostos i taxes que estableixi l’autoritat competent en cada moment, que es cobrarà per compte del passatger. Aquests impostos i taxes estan subjectes a modificacions alienes a la companyia, les quals es podran produir amb posterioritat a la realització de la reserva.

Reemborsaments un cop confirmat el vol:

 • Més d’una setmana d’antelació, penalizació del 50%.
 • Entre una setmana i 48 hores abans de la sortida, es permet un canvi de dates o de nom només un cop.
 • Entre 48 i 0 hores, penalizació del 100% sense canvis possibles.

5. Limitacions a l’espai aeri.

5.1

Hay que mencionar que existen limitaciones a la hora de sobrevolar los núcleos habitados que tengan más de 50.000 habitantes. En estos casos el vuelo se limitar á hacer una circunvalación de la población escogida para respetar la normativa vigente.

5.2

En tot moment és mantindrà una estricta observació de les limitacions a l’espai aeri establertes de forma regular per part de l’autoritat competent i de les que per llei o reglament siguin declarades.

5.3

També es mantindrà una especial atenció de les limitacions a l’espai aeri que s’estableixin de forma excepcional per part de l’autoritat competent. En aquests casos, i havent-hi una reserva ja formalitzada, es buscarà una data de consens de les dues parts per dur a terme el vol/servei.

6. Horaris, retards, desviaments, substitució, cancel•lació de vols i passatgers no admesos a embarcament

Horaris: en qualsevol moment posterior a la reserva d’un vol, la Companyia podrà canviar els horaris i/o cancel•lar, donar per acabat, desviar, aplaçar, o demorar qualsevol vol si, a judici del comandant, això es realitza amb causa justificada o per raons de seguretat.

Retards: si la companyia preveu el retard d’un vol que afecti l’hora de sortida en més de dues hores, el sol•licitant podrà suspendre el vol sense cap tipus cost. No es contempla cap tipus de refrigeri ni d’indemnització per retards.

Desviaments: en el cas que fos necessari desviar el vol, la Companyia s’encarregarà de proposar noves alternatives, sense cap tipus de cost addicional i amb el consens d’ambdues parts. Substitució de vols: en cas de considerar-ho necessari, la Companyia està facultada per fer-se substituir per altres companyies, utilitzar helicòpters distints dels inicialment previstos per poder operar el vol sense cap tipus de cost addicional per al client.

Cancel•lació de vols: en tot cas, la Companyia no estarà obligada a pagar cap compensació al passatger ni al sol•licitant quan la cancel•lació hagi estat causada per condicions meteorològiques adverses, guerra, actes de terrorisme, cas fortuït, altercat, manifestacions i qualsevol altre qüestió de ordre públic, problemes tècnics que afecten a la aeronau, errors en el control de tràfic aeri, incendis, inundacions, moviments de terra, terratrèmols, desastres naturals, epidèmies i altres restriccions provocades per una declaració de quarantena, actes derivats d’una autoritat competent, vagues i demés problemes d’ordre laboral, errors en els subministres de proveïdors o de subcontractistes, i qualsevol altre circumstància extraordinària que no podria haver-se evitat encara havent pres les mesures raonables, així com qualsevol altre causa de força major. Així mateix, la Companyia, no es veurà obligada a pagar las compensacions quan hagi informat de la cancel•lació del vol almenys amb 24 hores d’antelació amb respecte a l’hora de sortida prevista.

7. Measures of compensation, reimbursement, alternative transportation and care

Mesures de compensació: en els casos produïts com a conseqüència de condicions meteorològiques adverses, guerra, actes de terrorisme, cas fortuït, altercat, manifestacions i qualsevol altre qüestió de ordre públic, problemes tècnics que afecten a la aeronau, errors en el control de tràfic aeri, incendis, inundacions, moviments de terra, terratrèmols, desastres naturals, epidèmies i altres restriccions provocades per una declaració de quarantena, actes derivats d’una autoritat competent, vagues i demés problemes d’ordre laboral, errors en els subministres de proveïdors o de subcontractistes, qualsevol altre circumstància extraordinària que no podria haver-se evitat encara havent pres les mesures raonables o qualsevol causa de força major, els passatgers tenen dret a canviar el dia o a la devolució de la reserva.

8. Equipatge

General: la Companyia no admet equipatge a excepció de la substitució d’una plaça de persona per una maleta de dimensions no superiors a les de 55 cm x 40 cm x 20 cm. (Equipatge estàndard de mà). Equipatge de mà: els passatgers podran porta amb ells en la cabina de la aeronau uns prismàtics, un ordinador portàtil (que no superi els 5 quilos de pes) o una càmera de fotografiar/filmar. Aquestes condicions estan subjectes a la disponibilitat de l’espai i de les capacitats de l’aeronau. Animals: la Companyia no admet animals a no ser que sigui un transport expressament habilitat per a tal.

9. Dret de la Companyia a denegar el transport als passatgers i restriccions al transport

Dret de la Companyia a denegar el transport als passatgers: el comandant es reserva el dret a denegar, en qualsevol moment, el vol de un passatger que posseeixi una reserva vàlida, a judici de la Companyia:

 • És necessari o convenient per motius de seguretat.
 • És necessari o convenient en raó de la conducta, estat, edat o condició mental o física del passatger.
 • És necessari o convenient per evitar danys, incomoditat o molèsties a altres passatgers o a la tripulació.
 • És necessari o convenient perquè el passatger ha desobeït les normes de la Companyia.
 • Él passatger ha presentat a la Companyia algun document adquirit de forma il•legal, que hagi estat denunciat com perdut o robat, o que sigui fals o bé contingui modificacions o alteracions de qualsevol tipus no realitzades per la Companyia. En aquests casos, la Companyia es reserva el dret de retenir els documents.
 • Las persones que presenten en el mostrador de la Companyia no es corresponguin als titulars de la reserva. El comandant es reserva el dret de retenir la reserva.

Restriccions al transport. No es permet l’ embarcament a:

 • La Companyia no acceptarà com passatgers a menors de 14 anys que no vagin acompanyats d’un passatger major de 18 anys ( al qual es vinculi familiarment), el qual assumirà la total responsabilitat del menor. L’acompanyant haurà d’estar inclòs en la mateixa reserva.
 • La Companyia no acceptarà passatgers que sofreixin o puguin estar sofrint infermetats infeccioses greus, tals com infeccions respiratòries greus, tuberculosis o pneumònia.
 • La Companyia no acceptarà realitzar un vol si el pes dels clients supera els 80kg de mitjana.

10. Conducta a bord de l’aeronau

Si a judici de la Companyia, la conducta del passatger a bord de l’aeronau pot posar en perill l’aeronau o a qualsevol persona o béns a bord de la mateixa, o suposa un obstacle perquè la tripulació pugui complir amb les seves funcions, o amenaci, abusi o insulti a qualsevol membre de la tripulació, es comporta de forma escandalosa o alguna altra que es pugui considerar ofensiva cap a la resta de passatgers, la companyia podrà prendre mesures que consideri necessàries per evitar que continuï aquest comportament, incloent la coerció física moderada o el desembarcament de la aeronau. Si la Companyia decideix, en exercici raonable, desviar l’aeronau amb la finalitat de desembarcar al passatger, aquest haurà de pagar a la Companyia tots els costos que es derivin d’aquest desviament. Excepte permís previ de la Companyia, està prohibit per raons de seguritat, utilitzar a bord d’una aeronau qualsevol tipus d’aparell electrònic o dispositiu similar que pugui transmetre o rebre senyals per tal de no interferir en els sistemes de navegació. Els equips i dispositius que queden prohibits són, entre altres i sense limitacions, ràdios i gravadores portàtils, telèfons mòbils, ordinadors portàtils, reproductors de cintes d’àudio, discos compactes, DVD’s, MP3’s, jocs electrònics i dispositius de transmissió (incloent joguines amb control remot i transmissors -receptors portàtils). No es permet el consum de begudes alcohòliques a bord, així com mostrar símptomes evidents d’embriaguesa abans de l’embarcament. No es permet fumar a bord de la aeronau ni el consum de cap substància estupefaent.

11. Limitació de la responsabilitat

Limitació de la responsabilitat en cas d’accident: la responsabilitat del comandant en cas d’accident es regirà per lo establert en el Reglament EC 785/2004.

CONDICIONS DE LA COMPANYIA

Contacti amb nosaltres si vindran amb:

 • Nadons o menors de 2 anys.
 • Dones en estat de gestació (a no ser que firmin el document de descàrrega de responsabilitat). És obligació del passatger informar a la Companyia en el moment de realitzar la reserva.
 • Per passatgers amb accessibilitat reduïa, consulteu-nos.

Embarcament: L’embarcament començarà 15 minuts abans de l’hora de sortida. Es denegarà l’embarcament als passatgers que no s’hagin presentat 10 minuts abans de la sortida. Aquests passatgers no tenen dret a cap reembors ni a un canvi de trajecte, hauran de realitzar una nova reserva. Denegació de l’embarcament per raons alienes al passatger, el passatger podrà elegir entre: 1.reembors del vol 2.canvi de data Les compensacions es pagaran, en acord amb el passatger, directament a la seva targeta de crèdit o a través d’altres medis, en metàl•lic, bons de viatge, etc. Vigència dels vals regal, cupons o reserves sense data: 2 mesos a partir de la data d’emissió o compra, a no ser que s’indiqui altre explícitament en el document.

INSTRUCCIONS D’EMBARCAMENT

El passatger haurà de presentar-se 15 minuts abans de l’hora prevista del vol al punt de sortida acordat que apareix a la reserva. El passatger haurà d’aportar la reserva amb el seu corresponent número de compra i el DNI amb foto.